Breadcrumbs

Važna pravna obavijest

OPREZ Pristup i korištenje ove internetske stranice i svih internetskih stranica Reckitt Benckisera (dalje u tekstu „Stranica/Stranice“) podložni su sljedećim uvjetima, odredbama i svim mjerodavnim zakonima. Pregledom ove Stranice suglasni ste s uvjetima iste; ako niste suglasni s uvjetima iste, ne pregledavajte ovu Stranicu. Naše stranice mogu sadržavati dodatne uvjete i odredbe koji su primjenjivi na korištenje tih Stranica. U slučaju da postoji konflikt između uvjeta i odredbi ove Obavijesti i dodatnih uvjeta na bilo kojoj od naših Stranica, onda će ovi uvjeti biti mjerodavni. Reckitt Benckiser pridržava pravo revidirati ove uvjete i odredbe i/ili svakodobno bez najave ukinuti pristup Stanicama. Trebali biste povremeno pregledavati Stranice kako biste provjerili tada važeću Pravnu obavijest i druge dodatne uvjete i odredbe, budući da ste istima obvezani.

Možete pretraživati ovu Stranicu za Vašu osobnu razonodu i informiranje. Možete preuzeti na jedno računalo ili ispisati bilo koji materijal na ovoj Stranici za Vašu vlastitu nekomercijalnu, edukativnu, privatnu ili kućnu upotrebu. Međutim, nije dozvoljeno distribuiranje, mijenjanje, prenošenje ili prerada sadržaja ove Stranice bez pisanog odobrenja Reckitt Benckisera. Nije dozvoljeno stavljati poveznicu na ovu Stranicu sa stranice treće strane bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Osim ako nije drugačije navedeno, autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na sve materijale koji se nalaze na Stranici (uključujući bez ograničenja fotografije i grafičke prikaze) u vlasništvu su Reckitt Benckisera ili njegovih davatelja licence. Nikakvo pravo vlasništva ni intelektualna prava ne prenose se na treće strane korištenjem ili pristupom ovoj Stranici; štoviše, sva prava, pravo vlasništva i interes na ovu Stanicu i na sve aspekte ove Stranice ostaju isključivo vlasništvo Reckitt Benckisera ili njegovih davatelja licence. Stranice Reckitt Benckisera zaštićene su autorskim pravom i drugim mjerodavnim zakonima. Ako prekršite koji uvjet iz ove Pravne obavijesti ili s neke Stranice, dozvola da koristite Stranice automatski se ukida. Sva prava koja nisu izrijekom navedena u ovoj Obavijesti, zadržana su.

Ako želite službeno komunicirati s Reckitt Benckiserom vezano uz neko pravno pitanje, molimo Vas da kontaktirate naše lokalno Reckitt Benckiser društvo. Stranica našeg društva reckittbenckiser.com sadrži popis naših lokalnih društava.

Materijal na ovoj Stranici dostupan je „u viđenom stanju“, bez ikakvih uvjeta, jamstava, garancija ili drugih zahtjeva bilo koje vrste. Reckitt Benckiser ne daje nikakve garancije ni jamstva vezano uz točnost ili potpunost sadržaja na ovoj Stranici ili bilo kojoj stranici (stranicama) koje imaju „hotlink“ poveznicu na ovu Stranicu. Reckitt Benckiser može svakodobno promijeniti sadržaj bez najave. Materijal na ovoj Stranici možda nije ažuriran, te se Reckitt Benckiser ne obvezuje takav materijal ažurirati. U skladu s time, te u maksimalnom omjeru u kojem je isto zakonski dozvoljeno, Reckitt Benckiser omogućuje Vam korištenje Stranice uz uvjet da Reckitt Benckiser isključuje sva jamstva, garancije, uvjete i druge zahtjeve koji bi, osim ove Pravne obavijesti, mogli imati učinka u odnosu na Stranicu.

Stranice koje su kreirane kako bi pružale informacije o našim proizvodima za zdravlje ili registriranim lijekovima, nisu predviđene za pružanje medicinskih savjeta ni uputa vezano uz korištenje, već samo za općenite informacije na koje se pojedinci ne bi trebali oslanjati za specifične svrhe. Uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom za savjet vezan uz liječenje pojedinačnih okolnosti i potreba.

Reckitt Benckiser (uključujući sva njegova povezana društva i sve službenike, direktore, radnike, članove društva ili agente Reckitt Benckisera i njegovih povezanih društava) neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, uzgredne, posljedične ili kaznene/prekršajne štete koje nastanu kao posljedica: (a) mogućnosti (ili nemogućnosti) pristupa ovoj Stranici, (b) korištenja (ili nemogućnosti korištenja) bilo kojeg sadržaja ove Stranice, ili (c) sadržaja na bilo kojoj stranici (stranicama) koji su „hot-link“ poveznicom vezani na ovu Stranicu. Nadalje, Reckitt Benckiser ne jamči da su ova Stranica ili poslužitelj koji je istu učinio dostupnom slobodni od virusa ili drugih štetnih sadržaja; Vi (a ne Reckitt Benckiser) preuzimate cjelokupan trošak potrebnog servisiranja, popravaka ili ispravaka, a sve sudske odluke vezano uz bilo koji povezani postupak bit će ograničene na novčanu odštetu i neće uključivati nikakve privremene mjere ni naloge niti jednoj strani, osim naloga da plati neki novčani iznos.

Objavljivanjem ili prenošenjem sadržaja na ovu Stranicu putem interneta, jamčite Reckitt Benckiseru da materijal nije i neće biti tretiran kao povjerljiv i zaštićen. Objavljivanjem ili prijenosom bilo kojeg priopćenja ili materijala na ovu Stranicu, suglasni ste da Reckitt Benckiser i njegova povezana društva mogu koristiti Vaše priopćenje i/ili materijal za bilo koju svrhu, uključujući reprodukciju, prijenos, objelodanjivanje, emitiranje i objavljivanje. Reckitt Benckiser ne preuzima nikakvu obvezu odgovoriti na poruke koje su postavljene na ovu Stranicu, niti je Reckitt Benckiser dužan platiti ikakvu naknadu za bilo koje takvo priopćenje i/ili materijal. Obavještavamo Vas da mjerodavno pravo regulira koja vrsta materijala se može postaviti na internetsku stranicu; nije Vam dozvoljeno djelovati u suprotnosti s mjerodavnim pravom, uključujući zakone koji zabranjuju prijeteći, klevetnički, pogrdni, opsceni, pornografski, nepristojan ili uvredljiv materijal, niti postaviti nikakav materijal koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanje koje bi se moglo smatrati kaznenim djelom ili kršenjem nekog mjerodavnog prava.

Reckitt Benckiser nije u mogućnosti preuzeti i ne preuzima nikakvu odgovornost pregledati priopćenja ili materijale koji se postavljaju na njegove Stranice. Međutim, Reckitt Benckiser pridržava pravo prema isključivoj diskrecijskoj odluci ukloniti sva priopćenja i materijale koje smatra neprihvatljivima iz bilo kojeg razloga.

Reckitt Benckiser isključivo namjerava koristiti nazive, logotipe ili žigove koji se pojavljuju na ovoj Stranici na onim područjima na kojima on ili njegova povezana društva imaju ovlaštenje koristiti navedeno, bilo na temelju žigova i licenci koji su registrirani ili čije je rješavanje u tijeku ili na drugi način. Zbog izbjegavanja svake sumnje, Reckitt Benckiser ne namjerava koristiti nikakve nazive, logotipe ili žigove ni na jednom području na kojem nije na isto ovlašten, te neće dostaviti niti ponuditi dostaviti proizvode i/ili usluge koje nose takve nazive, logotipe ili žigove na takvim područjima. Korištenje ili zloporaba ovih žigova ili bilo kojeg drugog sadržaja na ovoj Stranici, osim kako je predviđeno u skladu s ovim uvjetima i odredbama ili u sadržaju Stranice, strogo je zabranjeno.

Na sve pravne odnose koji bi mogli proizaći iz uporabe ove Stranice primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao posljedica uporabe Stranice.

Reckitt Benckiser d.o.o.
Sjedište na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/d
Registrirano u Republici Hrvatskoj, pod brojem 080328885, OIB 11804098151